Chuyển tới nội dung

Thuật toán sắp xếp nhanh – Quick Sort Algorithm C/C++

thuat toan quick sort

Tìm hiểu thuật toán sắp xếp nhanh Quick sort, ý tưởng, ưu nhược điểm, độ phức tạp của thuật toán. Cách cài đặt minh họa thuật toán quicksort bằng C/C++. Cùng tiếp tục series các bài viết về thuật toán của mình nhé!

1. Sắp xếp nhanh – Quick sort là gì?

Thuật toán sắp xếp nhanh hay còn gọi là QuickSort Algorithm là một trong 6 thuật toán sắp xếp thông dụng nhất của khoa học máy tính. Thuật toán sử dụng tư tưởng chia để trị nên còn được ví là part sort và thuộc loại sắp xếp phức tạp. Từ dãy ban đầu, người ta sẽ chia dãy thành hai phần nhỏ theo một quy tắc xác định, từ đó giúp cải thiện tốc độ của việc săp xếp.

Hình minh họa Quick sort

Thuật toán sắp xếp nhanh được phát triển vào năm 1959 bởi Tony Hoare khi ông đang là sinh viên thỉnh giảng tại Đại học Tổng hợp Moscow. Khi đó, Hoare đang thực hiện một dự án về máy dịch cho Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia. Là một phần của quá trình dịch thuật, ông phải sắp xếp các từ của các câu tiếng Nga trước khi tra cứu chúng trong từ điển Nga-Anh đã được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và được lưu trữ trong băng từ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, ông đã phát hiện ra Quick Sort và sau đó đã xuất bản mã năm 1961.

Quick Sort là thuật toán đáng được quan tâm và thực sự rất quan trọng. Hầu hết trong các thư viện của các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có sẵn thuật toán này. Bạn cũng hãy để nó trong thư viện trí não của mình nhé!

2. Ý tưởng thuật toán

Quicksort là thuật toán ứng dụng ý tưởng chia nhỏ để trị. Đầu tiên nó chia mảng đầu vào thành hai mảng con một nửa nhỏ hơn, một nửa lớn hơn dựa vào một phần tử trung gian. Sau đó, nó sắp xếp đệ quy các mảng con để giải quyết bài toán.

Mấu chốt của thuật toán ở việc chia mảng con hay còn gọi là thuật toán phân đoạn. Cách giải quyết có thể tóm tắt như sau:

 • Chọn một phần tử trong mảng làm phần tử trung gian để chia đôi mảng gọi là pivot. Thông thường ta thường chọn phần tử đầu tiên, phần tử ở giữa mảng hoặc phần tử cuối cùng của mảng để làm pivot.
 • Phân đoạn: di chuyển phần tử có giá trị nhỏ hơn pivot về một bên, tất cả các phần tử có giá trị lớn hơn pivot xếp về một bên (các giá trị bằng pivot có thể đi theo một trong hai cách).
 • Sau bước phân đoạn di chuyển pivot về đúng vị trí giữa của 2 mảng con
 • Áp dụng đệ quy các bước phân đoạn trên cho hai mảng con để thực hiện sắp xếp

Trường hợp dừng của đệ quy là khi các mảng con có kích thước bằng 0 hoặc 1, khi đó nó đã được sắp xếp theo định nghĩa, vì vậy chúng không bao giờ cần phải sắp xếp.

Lưu đồ thuật toán sắp xếp nhanh:

quicksort flowchart
Lưu đồ thuật toán

3. Cài đặt thuật toán Quick Sort C/C++

Như đã nói ở phần trên, việc phân đoạn chính là việc quan trọng nhất. Bạn có thể xây dựng thuật toán phân đoạn riêng hoặc có thể viết chung luôn với quickSort trong cùng một hàm đều được. Để dễ hiểu mình sẽ viết riêng thành hai hàm riêng biệt.

Có 3 cách chọn pivot (phần tử làm chốt), mục đích là để chọn được phần tử có giá trị trung gian để chia làm hai vế cho danh sách.

 1. Chọn phần tử đầu mảng
 2. Chọn phần tử ở giữa mảng
 3. Chọn phần tử cuối mảng

Bài viết này mình sẽ chọn phần tử ở cuối làm chốt và cài đặt bằng ngôn ngữ C/C++

3.1 Thuật toán phân đoạn

Hàm phân đoạn ở phía dưới viết với ý tưởng:

 • Có 3 tham số truyền vào: mảng a, low, high. low và hight lần lượt là chỉ số đầu và chỉ số cuối
 • Chia mảng thành 2 phần: bên trái nhỏ hơn pivot, bên phải lớn hơn pivot
 • Chọn pivot là phần tử cuối cùng: pivot = a[high];
 • lef chỉ sổ đầu của mảng: left = low;
 • right chỉ số cuối của mảng trừ pivot: right = high – 1;

Thực hiện vòng lặp trong khi left < right như sau:

 • Trong khi left <= right a[left] < pivot: left++;
  (tìm tới vị trị a[left] > pivot)
 • Trong khi right >= left a[right] > pivot: right –;
  (tìm tới vị tri a[right])
 • Khi tìm được vị trí của left, right thích hợp, tức là ( a[left] > pivot a[right] < pivot):
  swap(a[left], a[right]);

Cuối cùng là chuyển pivot về giữa mảng: swap(a[left], a[high]);

// Hàm phân đoạn
int partition(int a[], int low, int high){
	int pivot = a[high];   // Chọn pivot là phần tử cuối cùng
	int right = high-1, left = low;  // Chọn left, right
	while(true){             // Trong khi còn đúng (left < right)
		while(left<=right && a[left]<pivot) left++;   // Tìm left thích hợp
		while(right>=left && a[right]>pivot) right--;  // Tìm right thích hợp
		if(left>=right)       // left >= right dừng
			break;
		swap(a[left], a[right]);   // Đổi chỗ
		left++;           // Xét phần tử tiếp theo
		right--;
	}
	swap(a[left], a[high]);      // Đổi chỗ pivot về giữa mảng
	return left;            // Trả về vị trí của pivot 
}

// Hàm đổi giá trị hai phần tử
void swap(int &a, int &b){
	int temp;
	temp = a;
	a = b;
	b = temp;
}

Hàm quickSort C/C++ full:

// Hàm phân đoạn
int partition(int a[], int low, int high){
	int pivot = a[high];   // Chọn pivot là phần tử cuối cùng
	int right = high-1, left = low;  // Chọn left, right
	while(true){             // Trong khi còn đúng (left < right)
		while(left<=right && a[left]<pivot) left++;   // Tìm left thích hợp
		while(right>=left && a[right]>pivot) right--;  // Tìm right thích hợp
		if(left>=right)       // left >= right dừng
			break;
		swap(a[left], a[right]);   // Đổi chỗ
		left++;           // Xét phần tử tiếp theo
		right--;
	}
	swap(a[left], a[high]);      // Đổi chỗ pivot về giữa mảng
	return left;            // Trả về vị trí của pivot 
}

// Hàm quick sort
void quickSort(int a[], int low, int high){
	if(low < high) //Mảng có nhiều hơn 0 phần tử
	{
		int pivot = partition(a, low, high); // Chia đôi mảng
		quickSort(a,low, pivot-1);      // Đệ quy bên trái
		quickSort(a, pivot+1, high);     // Đệ quy bên phải
	}	
}

// Hàm đổi giá trị hai phần tử
void swap(int &a, int &b){
	int temp;
	temp = a;
	a = b;
	b = temp;
}

3.2 Hàm Quick Sort full

Quick sort có sử dụng giải thuật đệ quy, nếu bạn chưa biết đệ quy là gì có thể tham khảo tại đây.

void quickSort(int a[], int low, int high){
	if(low < high) //Mảng có nhiều hơn 0 phần tử
	{
		int pivot = partition(a, low, high); // Chia đôi mảng
		quickSort(a,low, pivot-1);      // Đệ quy bên trái
		quickSort(a, pivot+1, high);     // Đệ quy bên phải
	}	
}

Code quickSort kết hợp phân đoạn C/C++:
(ghép hàm phân đoạn và quicksort vào 1 hàm).

// Low là vị trí đầu mảng, high là vị trí cuối mảng
public void quickSort(int a[], int low, int high)
{
   if (low >= high) // Khi đó mảng có 0 phần tử, dừng
     return;
   else
   {
     int pivot = a[high];  // Chọn phần tử cuối làm chốt
     int right = high - 1; // Phần tử thứ 2 từ bên phải mảng
     int left = low;    // left là phần tử đầu tiên của mảng
     while (true)
     {
        // Trong khi a[left] nhỏ hơn pivot, tăng left
        while (a[left] < pivot && left <= right) left++; 
 
        // Trong khi a[right] > pivot, giảm right
        while (a[right] > pivot && right >= left) right--; 

       // Sau 2 vòng lặp white, a[left] > pivot và a[right] < pivot

        if (left >= right)          // Nếu left vượt quá right, dừng
          break;
        swap(a[left], a[right]);       // Đổi chỗ cho phần tử nhỏ hơn về trái, lớn hơn về phải pivot
        left++;           // Xét tới left, right tiếp theo
        right--;
     }
      swap(a[left], a[high]);    // Đổi chỗ pivot về giữa mảng
      quickSort(a, low, left - 1);  // Đệ quy mảng bên trái
      quickSort(a, left + 1, high);  // Đệ quy mảng bên phải
   }
}

4. Đánh giá thuật toán sắp xếp nhanh

Bạn cần lưu ý một điều đó là “sắp xếp nhanh” chỉ là tên của thuật toán, không có nghĩa nó nhanh hơn hoàn toàn so với các thuật toán khác. Tùy từng trường hợp tốc độ thuật toán sẽ khác nhau. Bạn có thể tìm hiều thêm các thuật toán sắp xếp khác tại đây

Bảng đánh giá độ phức tạp của thuật toán:

Trường hợpĐộ phức tạpBộ nhớ sử dụng
Tốt nhấtO (n log n)log n
Trung bìnhO (n log n)log n
Xấu nhấtO(n^2 )log n

Trường hợp xấu nhất xảy ra khi mỗi lần phân đoạn, ta chọn phải phần tử lớn nhất hoặc nhỏ nhất làm chốt.

Trường hợp tốt nhất khi mỗi lần phân đoạn, hai mảng con có độ dài bằng nhau.

Ưu điểm:

 • Thuật toán có độ phức tạp nhỏ hơn các thuật toán sắp xếp đơn giản, tốc độ xử lý tương đối nhanh. Trong một số trường hợp, quicksort là thuật toán có tốc độ tốt nhất
 • Thông dụng, được áp dụng nhiều trong lập trình, trong thư viện của các ngôn ngữ lập trình như C++, Java, C# . . .
 • Có thể ứng dụng vào xử lý dữ liệu lớn

Nhược điểm:

 • Thuật toán không có tính ổn định, không có tính thích ứng, dễ ảnh hưởng bởi dữ liệu đầu vào
 • Tốn không gian bộ nhớ hơn so với các thuật toán sắp xếp đơn giản
 • Tư tưởng và giải thuật khá phức tạp
 • Khó khăn trong việc lựa chọn phần tử làm chốt trong phân hoạch. Việc lựa chọn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu suất của thuật toán tuy nhiên ta không thế đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

Lời kết

Trên đây là toàn bộ nội dung về Quick Sort mong giúp bạn có thể làm chủ được nó. Các kiến thức, nội dung do mình tổng hợp và sưu tầm tử nhiều nguồn khác nhau.
Nếu có thể, xem thêm các các thuật toán quan trọng với lập trình viên tại đây.

Cuối cùng, mình gửi lời cảm ơn tới bạn đọc đã đọc tới dòng này của mình. Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *